از فعالیت‌های اصلی خانه مهارت زندگی، تولید محتوای علمی بر اساس علم روز دنیا است. فرایند تولید محتوا در خانه مهارت زندگی شامل ترجمه و تدوین طرح درس میشود.

گروه ترجمه از گروه‌های فعال در خانه مهارت زندگی است. ما بر این باوریم که اگرچه استفاده از متون موجود فارسی یا محتوای ترجمه شده در زمینه مهارت‌های زندگی بسیار ارزشمند است، ولی برای همقدم شدن با علم روز دنیا و آشنایی با روش‌های نوین تدریس مهارت‌ها، باید به جدیدترین مقالات و کتب تالیفی در دنیا دسترسی داشته باشیم.
مقالات و کتب عموما از طریق معرفی اساتید دانشگاه‌های معتبر خارجی که با انها در ارتباط هستیم، تهیه شده و توسط گروه ترجمه برای استفاده در تدوین طرح درس‌ها استفاده میشود.

 

گروه محتوا با توجه به روند تولید محتوا، با استفاده از منابع علمی موجود و محتوای ترجمه شده در گروه ترجمه، فرایند تولید محتوا را زیر نظر سرپرست محتوا _ فوق لیسانس روانشناسی بالینی_ و بر اساس روند از پیش مشخص شده، انجام میدهند.

 

  •  ابتدا سرپرست گروه محتوا، نام مهارت را انتخاب کرده و از داوطلب‌ها درخواست میکنند تا کتاب‌ها و مقالات مرتبط را جستجو کرده و عناوین اصلی مرتبط با مهارت‌ها را استخراج کنند و به این ترتیب بانک محتوا تشکیل میشود.
  • در مرحله بعد با پیشنهاد سرپرست گروه محتوا و نظارت و تایید هیئت علمی، عناوین مورد نظر انتخاب میشوند.
    ابتدا برنامه درسی شکل میگیرد. یعنی عناوین کلی، هدف از آموزش این عناوین وانتظارات ما در پایان دوره
  • سپس با توجه به برنامه درسی تایید شده، طرح درس تدوین میشود.
    طرح درس ها برای هر گروه سنی بطور مجزا تدوین شده، بازی‌ها و فعالیت‌ها برای آموزش طراحی و متناسب سازی میشوند و درنهایت نسخه نهایی هر مهارت برای هر گروه سنی توسط سرپرست، ارائه میشود.
  • در انتها، محتوای تولید شده، توسط هیئت علمی خانه مهارت رندگی مجددا بررسی شده و تذکرات و ایده های هیئت علمی اعمال میشود.