صبا معین‌زاد - محتوا
سایه مستوفی - ترجمه
سپیده فلاح - ترجمه
مهدی خاک‌پور - گردهمایی
مهدیه کوچک‌زاده - رسانه
یاسمن سلمانی-رسانه
الهام مقدم - رسانه
مهدی خاکی- اجرایی
زهرا خاکی - رسانه
پریسا علی محمدی - آموزش
اهورا کاووسی - آموزش
حمیدرضا عتیقی- روابط عمومی
زهرا رهنما - گرافیک
ریحانه شفیعی پور - محتوا
محسن حقانی - ترجمه
فاطمه علمایی- محتوا
فاطمه روغنچیان - محتوا
زهرا اکبری - اجرایی
مهدی شاه احمدی - مارکتینگ
زهرا‌گل حاج مولا علی کنی - ترجمه
فاطمه قرآنی - رسانه
سارا جواهریان- گرافیک
سمیه امیری - محتوا
نرگس رسولی - گرافیک
حانیه رسولی- سرمایه انسانی
ملیحه تقوی- محتوا
ناهید صادقی- روابط عمومی
علی رضایی- رسانه
علیرضا مختارانی- ویراستار
يیاسمن صمدیه - ماوا