پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

5 تا 8 سال

9 تا 11 سال

12 تا 14 سال

15 تا 19 سال

 • قادر به شناسایی احساسات خود و دیگران باشند .
 • با رفتارهای همدلانه آشنا شده باشند.
 • بتوانند آن‌ها را در زندگی به‌کار گیرند.
 • نسبت به وضعیت دیگران حساس باشند و به آن اهمیت بدهند.
 • اهمیت دادنشان را برای وضعیت دیگران نشان دهند.
 • درک کنند که چگونه احساسات روی رفتار، افکار و احساسات تاثیر دارد.
 • احساسات خود را بشناسند.
 • بتوانند احساسات دیگران را نیز شناسایی کنند.
 • به دنبال موقعیت‌هایی برای کمک به دیگران باشند.
 • با بیان همدلانه و موانع همدلی آشنا باشند.
 • با مفهوم همدلی، مولفه‌های آن، موانع و نحوه‌ی همدلی کردن آشنا شوند.
 • با مسئولیت اجتماعی آشنایی داشته باشند.
 • بتوانند برای سلامت خانواده و جامعه‌شان اقدامی انجام دهند.

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری