پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

5 تا 8 سال

9 تا 11 سال

12 تا 14 سال

15 تا 19 سال

 • با هیجان‌های مختلف آشنا شوند.
 • بدانند که تمام انسان‌ها می توانند هیجانات مختلفی را تجربه کنند.
 • نشانه‌های جسمانی و رفتاری هیجان‌ها را بشناسند.
 • با تکنیک‌هایی در جهت تعدیل هیجان آشنا شوند.
 •  
 • چگونه احساسات خودشان را به شیوه درست بروز دهند.
 • احساسات دیگران را به درستی تشخیص دهند.
 • واکنش‌ها و پاسخ‌های مناسب به احساسات دیگران داشته باشند.
 • زبان بدن افراد را به درستی تفسیر کنند.
 • راه‌هایی برای مدیریت بالا و پایین‌های احساسی پیدا کنند.
 • احساسات خود را مدیریت کنند.
 • به متفاوت بودن احساس‌ها احترام بگذارند.
 • با برخی شیوه‌های مدیریت هیجان‌ها آشنا شوند

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری