پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

5 تا 8 سال

9 تا 11 سال

12 تا 14 سال

15 تا 19 سال

 • با مفهوم استرس آشنا شود .
 • همچنین از موقعیت‌های پر استرس و واکنش خودش به استرس شناخت پیدا کند.
 • با مفهوم استرس و انواع استرس آشنا شده باشند.
 • نشانه‌های استرس را بشناسند.
 • با واکنش‌های مناسب در موقعیت‌های پر استرس آشنا شوند و بتوانند آن ها را به‌کار گیرند.
 • با استرس و انواع آن آشنا شوند.
 • شناختی از شیوه‌های مدیریت استرس داشته باشند.
 • با توجه به تفاوت‌های فردی بتوانند حداقل از یک شیوه در مواقع استرس‌زا استفاده نمایند.
 • با استرس و انواع آن آشنا باشند.
 • قادر باشند با آموختن انواع مقابله‌ها و مهارت‌های مدیریت استرس برای خود یک لیست شخصی مقابله با استرس تهیه کنند.
 • همچنین بتوانند با استفاده از آن چه که آموختند به دیگران در کنار آمدن به طور مناسب با موقعیت‌های پر استرس کمک کنند.

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری