پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

5 تا 8 سال

9 تا 11 سال

12 تا 14 سال

15 تا 19 سال

 • درکی از کار گروهی و گروه داشته باشند.
 • تجربیات گروهی از همکاری داشته باشند.
 • درک کنند خانواده آن ها یک تیم است .
 • کار تیمی را یاد بگیرند.
 • با مفهوم گروه و کار گروهی آشنا شده باشند.
 • فواید کار گروهی را بدانند و لذت همکاری را تجربه کرده باشند.
 • در فرایند تصمیم گیری گروهی مشارکت کنند.
 • مزایای کار گروهی را درک کنند.
 • از نقش افراد در موفقیت و شکست گروه آگاه باشند.
 • راه‌هایی را که به عنوان یک تیم می ‌وان بهتر کار کرد را کشف کنند.
 • با افرادی که به عنوان بخشی از تیم کار نمی‌کنند حل مساله انجام دهند.
 • برای رسیدن به یک توافق و تصمیم‌گیری جمعی تلاش کنند.
 • تصمیم گیری گروهی را تجربه کنند.
 • در مورد مدل رنگی بلبین و نقش افراد گروه در تیم از دیدگاه بلبین اطلاعات کافی داشته باشند.

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری