پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

5 تا 8 سال

9 تا 11 سال

12 تا 14 سال

15 تا 19 سال

 • بین دو گزینه، گزینه‌ی جایگزین را انتخاب کنند .
 • مشکلات را تشخیص دهند.
 • پرورش ایده‌های خود را شروع کنند.
 • برای تصمیم‌گیری در اطلاعات جستجو کنند.
 • از پیامد تصمیمات آگاه باشند.
 • با مهارت تصمیم‌گیری آشنا شوند.
 • بتوانند از بین چند گزینه انتخاب کنند .
 • گزینه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند.
 • تصمیمات شخصی خود را بگیرند.
 • اهداف خود را مشخص کنند.
 • ریسک‌ها را بررسی کنند.
 • ارزش‌های شخصی برای تصمیم‌گیری را در نظر بگیرند.
 • مساله‌ی درست را تشخیص دهند .
 • از مهارت‌های لازم برای تصمیم ‌یری بهتر آگاهی یابند

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری