پس از طی دوره چه چیزی فرا خواهیم گرفت؟

5 تا 8 سال

9 تا 11 سال

12 تا 14 سال

15 تا 19

19 سال به بالا

  • با خودش و احساساتش آشنا می‌شود.
  • می‌داند که منحصر به فرد است.
  • متوجه توجه و تمجید دیگران خواهد بود.
  • در گروه همسالان پذیرفته باشد.
  • شروع به شناخت نقاط قوت و ضعف خود کند.
  • احساسات و افکار سازنده و مخرب را می‌شناسد.
  • نسبت به توانمندی‌ها و نقاط قوت و ضعفش آگاه باشد.
  • در مسیر شناخت ارزشمندی خود است.
  • عزت نفس و مفاهیم مرتبط با آن را میشناسد.
  • بر تاثیر افکار و باورهایش آگاه باشد.

طول دوره: 8 ساعت

مدرس: جمعی از مدرسان

نحوه برگزاری: حضوری